Formulár na odstúpenie od zmluvy

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Prevzatie tovar realizuje predajca cez kuriérsku spoločnosť. Termín si treba dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné na tovar, ktorý bol zakúpený na firmu.

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Číslo účtu v IBAN formáte pre účely vrátenia platby:    
Dátum objednania/dátum prijatia*:  
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* a ich adresa:

 
Popis tovaru alebo služby a číslo faktúry*:    

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
       

*Nehodiace sa prečiarnite